บาคาร่าออนไลน์ กกท.ขอ ส.บอล เปิดเผยข้อบังคับฯ ผ่านเว็บไซต์

เว็บบาคาร่า

การกีฬาแห่งประเทศไทยส่งหนังสือขอความร่วมมือสมาคมฟุตบอลเปิดเผยข้อบังคับลักษณะปกครองลงบนเว็บไซต์เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษา

บาคาร่าออนไลน์ ตามที่ ธวัชชัย สัจจกุล หรือ บิ๊กหอย ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งหนังสือไปยังนาย สกล วรรณพงศ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของ วรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลฯ คนปัจจุบันว่าควรจะหมดลงในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ นับจากวันที่มีการเลือกตั้งในสมัยที่แล้ว (17 ตุลาคม 2556) หรือ นับตามวันที่ได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งวันที่ 26 มีนาคม 2557 รวมถึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ให้สาธารณชนรับทราบก่อนการเลือกตั้ง

ล่าสุด นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558ถึงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ว่า ให้สมาคมฟุตบอลชี้แจงสิ่งที่นาย ธวัชชัย สอบถามไปยังผู้สมัครทุกคน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม

เว็บบาคาร่า โดยหนังสือของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ระบุ ว่า 1. ข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 33(6) กำหนดว่า “นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ และกรรมการกลางในสภากรรมการให้มีวาระในการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับจากวันที่มีการเลือกตั้ง และมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้ และ บทเฉพาะกาล (1) กำหนดว่า “สำหรับวาระในการดำรงตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2556 ให้มีวาระในการดำรงตำแหน่งสองปี”

“ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามข้อบังคับ ลักษณะปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556แล้ว คณะกรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน ตามใบสำคัญการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด ลงวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในวันที่ 17ตุลาคม 2556 จึงมีวาระสองปี นับจากวันที่มีการเลือกตั้งโดยจะครบวาระ วันที่ 16 ตุลาคม 2558”

2. เนื่องจากข้อบังคับสมาคมกีฬาเป็นเอกสารที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ขอบเขตและวิธีการดำเนินงานของสมาคม ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อสมาชิกของสมาคม และเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อกับสมาคมกีฬานั้น เว็บไซต์ของสมาคมจึงควรแสดงเนื้อหาข้อบังคับของสมาคมไว้ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาด้วย

“แต่เนื่องจากข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นข้อมูลที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้น การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ให้แสดงข้อบังคับดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ข้องสมาคม”